ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Van: Handelsonderneming J.L. van de Water.

 

Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam

aan de Sportlaan nummer 4.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, onder nummer 23087763, d.d. 9 februari 1999.

 

ALGEMEEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Handelsonderneming J.L. van de Water (hierna ook te noemen “ons” en “wij”) en wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst. Voor zover deze overeenkomsten geen bijzondere voorwaarden inhouden gelden de wettelijke voorschriften.
 2. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken, gelden slechts na onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Afwijkende afspraken, in het bijzonder anders luidende (algemene) voorwaarden van de wederpartij, zijn voor ons alleen dan bindend wanneer deze afspraken door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend. Dit geldt tevens wanneer anders luidende voorwaarden aan een eventuele bestelling, opdracht of opdrachtbevestiging van de wederpartij zijn toegevoegd of daarin zijn vermeld.

 

OFFERTES-ORDERS

 

 1. Alle door ons gedane offertes, prijscouranten in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Wij houden ons het recht voor om bestellingen en/of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 4. De door ons uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij anders aangegeven. Wij zijn slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 kalenderdagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 

OVEREENKOMST

 

 1. Voor bestellingen en/of opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt onze faktuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 3. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte bestelling en/of opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 5. Indien zich omstandigheden voordoen, met betrekking tot personen en/of materialen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst van onze zijde in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

LEVERING

 

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

LEVERTIJD

 

 1. Door ons opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te stellen onze verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door ons opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in ons bezit zijn.

 

DEELLEVERINGEN

 

Het is ons toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te faktureren.

 

GARANTIE

 

 1. Wij garanderen dat de door ons geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal of fabrikagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij aan alle, op hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeiende (waaronder betalings-) ,verplichtingen heeft voldaan.
 2. Door ons geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ons, dan wel aan een door ons aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin wij ons eigendomsrecht willen uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag willen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

RECLAMES

 

 1. Reclames omtrent zichtbare gebreken of tekorten dienen door de wederpartij, binnen 8 dagen na levering, schriftelijk aan ons gemeld te worden.
 2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de door ons verrichtte werkzaamheden, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 3. Niet zichtbare gebreken of tekorten dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering, schriftelijk aan ons te melden.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Op elke overeenkomst tussen ons en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.